Integritetspolicy

När du hyr eller söker lägenhet förser du oss med vissa personuppgifter. När du sedan bor hos oss genereras ytterligare information. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg och att du har ett förtroende för hur vi hanterar dina uppgifter.

Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, vi har ett avtal eller om det finns stöd i annan lag eller GDPR (General Data Protection Regulation).

Vi på Vänersborgsbostäder vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard framtagen av SABO och Fastighetsägarna för att säkerställa att din information skyddas från att obehöriga får del av den. Endast en begränsad andel av våra anställda har tillgång till informationen om dig och deras hantering av informationen är reglerad.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara direkta uppgifter som namn, adress, e-postadress, personnummer eller telefonnummer. Men det kan också vara indirekta uppgifter som lägenhetsnummer och IP-adress.

När behandlas mina personuppgifter?

Hos Vänersborgsbostäder registreras dina personuppgifter när du registrerar dig som sökande på vår webbplats, när du får ett lägenhetserbjudande samt när du skriver ett avtal på lägenhet/parkeringsplats/lokal. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att leverera tjänster, skicka fakturor och information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart. Personuppgifter bevaras av bolaget i enlighet med gällande lagstiftning endast så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.

Läs mer om våra personuppgiftsbehandlingar specifikt enligt nedan:

Jag är sökande

Jag har ett hyresavtal

När hyresförhållandet är slut

Personuppgiftansvar

Personuppgiftsansvarig, det vill säga ansvarig för alla behandlingar av personuppgifter som utförs, är AB Vänersborgsbostäder, Vallgatan 13, 462 85 Vänersborg, org/nr 556489-0274

Dina rättigheter

Om du inte vill att dina uppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta. Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, begära ett registerutdrag från oss. Du gör det genom att besöka oss på vårt kontor Vallgatan 13 i Vänersborg. Medtag legitimation. Du kan även göra det skriftligen. Begäran ska vara undertecknad av dig, samt innehålla ditt namn och personnummer. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Begäran om rättelse av personuppgifter kan du göra genom att skriva till oss. Ange vilken uppgift som är felaktig. Begäran om rättelse ska innehålla ditt namn och personnummer och vara undertecknad av dig.

Har du klagomål på Vänersborgsbostäder angående felaktig hantering av personuppgifter som inte åtgärdas av oss på ett enligt dig tillfredsställande sätt, kan du kontakta Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 10 00.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge som du är kund hos Vänersborgsbostäder och för den tid därefter som vi har en laglig grund för vår behandling. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig:
AB Vänersborgsbostäder
Postadress: 462 85 Vänersborg
Telefonnummer: 0521 260 265
E-post: info@abvb.se