Insatser för hållbarhet

Insatser som håller i längden

Hållbarhet är ett av våra viktigaste värden och vi jobbar för att alltid kunna erbjuda social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i alla led. Rent konkret innebär det att vi ser till att kunna erbjuda hyreslägenheter i alla prisklasser, vi utvecklar nya metoder för sopsortering, uppdaterar kontinuerligt våra fastigheter med mer energieffektiva lösningar och när vi bygger nytt gör vi det med så hållbara metoder och material som möjligt. Det ska vara enkelt för dig som bor hos oss att spara både el och pengar och att sortera och återvinna dina sopor på rätt sätt. Som vi ser det är det vårt  gemensamma ansvar att leva med respekt för både människor och miljö, både nu och i framtiden.  

Hållbarhet - klimat & miljö

I allt vi gör och när vi planerar framåt gör vi det ur både ett resursperspektiv och klimatperspektiv.

Ett av de områden som vi jobbar mycket med är bland annat sophanteringen i våra områden. Tillsammans med våra hyresgäster vill vi bidra till att minska mängden avfall samt återbruka och återanvända så mycket av vårt avfall som möjligt.

Vi förbereder oss också just nu på hur vi ska möta upp den lag som träder i kraft 2027 gällande bostadsnära insamling för förpackningsavfall.

Den som är hyresgäst hos oss har du möjlighet till laddning för din elbil. Om det inte redan finns en laddplats på önskad adress, så kan du skicka in ansökan som vi tittar på och gör en bedömning om det är möjligt att genomföra.

På en rad fastigheter har vi solcellsanläggningar på taken. Den största finns på Niklasberg äldreboende med 908 solpaneler. Där har vi utmärkta förutsättningar för detta då både fastigheten och verksamheten förbrukar mer el än vanliga hyreslägenheter dagtid. 

Vi jobbar kontinuerligt med klimatfrågor och med att energianpassa våra fastigheter för att möta framtiden på ett hållbart sätt. Ofta går inomhusmiljöprojekt hand i hand med arbetet med att sänka energiåtgången. Ett exempel är att vi installerar innegivare i lägenheterna, som både sparar energi och förbättrar inomhusmiljön för våra hyresgäster.

Vi är sedan 2020 fossilfria både vad gäller uppvärmning och egna transporter.

Vi är med i Allmännyttans klimatinitiativ, som är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. Genom att inspirera och peppa varandra kan bostadsföretagen göra omställningen snabbare än var och en för sig. Här kan du läsa mer.

 Det blir sammantaget stora mängder. Vi övergår successivt till ett system med nedgrävda behållare för avfallet. Detta system är yteffektivt och minskar både vår och kommunens personals hantering av sopkärlen. Ytterligare fördelar är att det blir trevligare och renare gårdsmiljöer.

Vänersborgsbostäder är ett kranmärkt bolag. Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten i stället för förpackat vatten. Förutom att det är bättre för miljön är det billigare med kranvatten än att köpa på flaska. Förpackat vatten kräver tunga transporter som orsakar onödiga utsläpp och avfall. Dessutom krävs det 300 gånger mer energi att producera och leverera en liter förpackat vatten jämfört med att tappa upp en liter vatten från kranen.

I vår strävan efter att vara energieffektiva testar vi gärna nya vägar.

Vi arbetar till exempel med en ny typ av isolering, som ska användas på vindsutrymmen och andra ställen där traditionell isolering inte är möjlig.

Vi har även installerat en VVC-booster. VVC är en förkortning för varmvattencirkulation och under transporten i ledningarna tappar vattnet naturligt värme, och kallas VVC-förlust. En VVC-booster är en maskin som bidrar till att minska VVC- förlusterna.

I tre testkvarter i Vargön har vi i tvättstugorna placerat ut behållare för textilinsamling och återvinning. Det är ett samarbete med Wargön Innovation och Röda Korset. 

Hållbarhet - Ekonomi

Som allmännyttigt bostadsbolag är vi en del av det svenska välfärdssamhället. Ekonomisk hållbarhet för oss handlar om långsiktighet, resurseffektivitet, återbruk och återvinning.

Det är vårt ansvar som kommunalt bostadsbolag att driva företaget med överskott som ökar vår soliditet, vilket i sin tur gör det möjligt för oss att bygga nya bostäder och att underhålla och renovera våra befintliga fastigheter.

Hållbarhet - social

Social hållbarhet för oss handlar inte bara om att göra vårt yttersta för att tillgodose behovet av bostäder. Det handlar också om att alla behöver känna att de finns i ett sammanhang och uppleva sig som en del i samhället där de bor.

Vi jobbar aktivt med olika insatser för ökat boendeinflytande och ökad integration, trygghet och säkerhet i våra områden.

Samverkan är en viktig framgångsfaktor för social hållbarhet – både mellan oss och våra hyresgäster men också med andra aktörer i samhället.

Artiklar i ämnet

Det är viktigt att dagens ungdomar får chansen att bekanta sig med arbetsmarknaden. Därför försöker vi på Vänersborgsbostäder bidra med både praktikplatser och sommarjobb.

Varje år brukar cirka 30 elever, från 15 år och uppåt, få chansen att göra korttidspraktik hos oss och testa på arbetsuppgifter inom fastighetsskötsel och olika hantverksyrken.

Sommartid brukar vi även erbjuda ett 30-tal ungdomar sommarjobb där de får jobba med bland annat fastighetsskötsel, gräsklippning och målning. De insatser ungdomarna gör är mycket värdefulla för oss.

Under flera år har vi samarbetat med socialförvaltningen för att motverka hemlöshet. Vi är med och medverkar till att människor som inte uppfyller kraven för att få ett eget lägenhetskontrakt ändå kan få ett boende under kontrollerade former.

I avtalet med socialförvaltningen ingår att Vänersborgsbostäder bistår med två lägenheter per månad. 

Det är socialförvaltningen som står på kontraktet, men de har tillåtelse att hyra ut lägenheterna i andra hand. Målsättningen är så klart att hyresgästen till slut ska ha möjlighet att få ett eget förstahandskontrakt. De grupper som prioriteras i det här samarbetet är personer med missbruksproblematik, psykiatrisk problematik, personer som varit utsatta för våld i nära relationer och ensamkommande. 

De som får möjlighet att hyra en lägenhet i andra hand även får annan hjälp från Socialförvaltningen. Kan vi förhindra hemlöshet bidrar vi inte bara till godare levnadsvillkor för den enskilde utan för alla.

Vänersborgsbostäder har sedan 1998 ett antal blockhyresavtal med socialförvaltningen i Vänersborg. Genom ett nära samarbete skapar vi trygga, flexibla och attraktiva fastigheter för boende och personal.

Blockförhyrningen innebär att socialförvaltningen hyr ut lägenheterna i andra hand till de boende. För att få hyra en lägenhet krävs i de flesta fall ett biståndsbeslut.

Ungefär 25 procent av våra hyresgäster är över 65 år. Därför tittar vi hela tiden på hur vi kan öka tillgänglighet, trygghet och service. Större åtgärder, som hissinstallationer och breddning av badrum, gör vi i samband med att våra stamrenoveringar. I samarbete med Vänersborgs kommun utför vi också bostadsanpassningar för att våra hyresgäster ska kunna bo kvar längre i sina hem. 

Arbetet som Bris, Barnens rätt i samhället, gör ligger oss varmt om hjärtat. De jobbar för barnets rättigheter genom att stödja barn utifrån barnets behov, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. Därför väljer vi att stötta dem under 2023. För varje enkätsvar vi får in skänker vi en slant till Bris . Det gäller till exempel hyresgästenkäten och enkäten för dig som är inflyttad.  

Trygghet - säkerhet

Trygghet kan definieras på så olika sätt. Det är  att kunna promenera hem nattetid utan att vara i fara och utan att känna sig rädd. Det är att vara trygg i med personerna i sitt eget hem. Och att vara säker på att brandvarnaren fungerar. Det kan också innebära att ha kunskap om beredskap vid kris eller katastrof.  

Artiklar i ämnet

Vi sponsrar med hjärta och hjärna

Vänersborgsbostäder sponsrar föreningar och organisationer inom bland annat kultur och idrott. Vi sponsrar däremot inte enskilda utövare.

Vi har bestämt oss för att ta ett socialt ansvar och vi vill bidra till goda levnadsvillkor för alla som bor och verkar i Vänersborg. Där ingår att ha ett gott liv med tillgång till upplevelser som berikar vardagslivet. Den sponsring vi gör ska ses i det sammanhanget. Genom att stödja olika verksamheter bidrar Vänersborgsbostäder till att Vänersborg blir en trygg, trivsam och attraktiv kommun att leva i, för såväl våra hyresgäster som övriga invånare.

Sponsringsinsatserna ska ses som en del i verksamhetens uppdrag och följa de intentioner som avses i ägardirektivet. Sponsringen är ett samarbete mellan Vänersborgsbostäder och föreningen/organisationen och ska vara till ömsesidig nytta för parterna. Som sökande förening/organisation bör du fundera på vilka motprestationer du kan erbjuda Vänersborgsbostäder. Det kan handla om olika reklamplatser, men vi ser helst att samarbetet innehåller delar som ger våra hyresgäster ett mervärde.

Ansökan om sponsring inför nästkommande år görs skriftligt via formuläret senast 30 november. Var noggrann så att alla fälten blir riktigt ifyllda och att du ger en korrekt beskrivning av er verksamhet. Tänk på att vara ute i god tid! Vi tar endast emot sponsringsansökningar via formuläret.

Har du redan ett sponsringssamarbete med oss som du önskar förnya? Lämna en rapport om hur samarbetet har sett ut. Vad blev resultatet, hur har ni exponerat Vänersborgsbostäder och ökat kännedomen om oss, vilka aktiviteter har genomförts och vilka mervärden har samarbetet inneburit för Vänersborgsbostäder och våra hyresgäster? Bifoga bilder.

Välkommen med din ansökan!

Ansök om sponsring

Adress(Obligatoriskt)

Kontaktperson

Namn(Obligatoriskt)

Information

Skrolla till toppen av sidan